Zápisní řád Mops Klubu ČR

Účel a působnost

§1 Tento zápisní řád je základní normou pro organizaci čistokrevného chovu mopsů v Mops klubu (dále jen MK) a je v souladu se zákonem č. 166/1999 Sb. a zák. č. 246/1992 Sb. o ochraně zvířat proti týrání v platném znění. Ve věcech tímto řádem neupravených platí ustanovení Zápisního řádu ČMKU a Mezinárodního chovatelského řádu FCI.

§2 Ustanovení tohoto zápisního řádu a doplňujících podmínek jsou závazná pro všechny majitele chovných jedinců v MK a pro nečleny MK po uzavření zvláštní smlouvy s MK.

Plemeno

§3 Plemeno tvoří čistokrevní psi a feny s platným průkazem původu odpovídající plemennému standardu Mezinárodní kynologické federace (dále jen FCI)

Chovatel, majitel krycího psa

§4 Chovatelem je fyzická osoba, která má vlastnické právo k feně, jež byla na chovatelské přehlídce uznána jako chovná a zařazena do chovu.

§5 Majitelem krycího psa je fyzická osoba, která má vlastnické právo ke psu, jenž byl na chovatelské přehlídce uznán jako chovný a zařazen do chovu.

§6 Právní vztahy, vyplývající z vlastnictví krycího psa nebo chovné feny a poměr mezi majitelem krycího psa a chovatelem se řídí obecně platnými právními předpisy.

§7 Produkce jedinců plemene mops bez průkazu původu je majitelům krycích psů i chovatelům zakázána. Překročení tohoto zákazu bude posuzováno jako porušení článku 5 písm. j) stanov MK.§8 MK je oprávněn na základě důvodného podezření o porušování norem chovu zvířat (výživa, umístění, veterinární péče) podávat podnět příslušným státním orgánům, zejména státní veterinární správě, případně se souhlasem chovatele provést kontrolu chovu vlastními orgány.

§9 Prokázaný vědomý komisionální prodej mopsů (pro obchodní organizace nebo pro obchodníky se zvířaty) se považuje za zvlášť hrubé porušení tohoto řádu a vůči členu MK, který se dopustí tohoto jednání, bude uplatněno opatření podle článku 5 písm. h) stanov MK.

§10 Výbor MK je povinen zveřejnit výsledky řízení.

§11 V případě podílového spoluvlastnictví nebo vlastnictví chovných jedinců ve společném jmění manželů je nutné, aby pouze jeden ze spoluvlastníků byl zmocněn pro jednání s klubovými orgány.

§12 Každá změna majitele chovných jedinců se musí hlásit doporučeným dopisem podepsaným předávajícím do jednoho měsíce hlavnímu poradci chovu MK.

§13 Při převodu chovné feny na jiného majitele ponese budoucí odchov této feny název chovatelské stanice nabyvatele.

§14 Přešla-li březí fena do vlastnictví jiného chovatele, přísluší tomuto chovateli i veškeré dispozice s odchovem.

§15 Zemře-li chovatel v době březosti jeho chovné feny, může být odchov zapsán na chovatelskou stanici zemřelého nebo chovatelskou stanici nového chovatele.

Chovní jedinci

§16 Krycí psi a chovné feny jsou čistokrevní jedinci plemene mops s platným průkazem původu, kteří splněním podmínek byli na chovné přehlídce uznáni chovnými a zařazeni do chovu. Pro ověření jejich identity a identity jejich odchovů je výbor MK oprávněn nařídit provedení krevní zkoušky, jejichž náklady podle výsledku nese chovatel nebo nařizující orgán.

§17 Zařazení do chovu provádí a do průkazu původu zaznamenává komise MK na chovatelské přehlídce. Zápis do rejstříku chovných jedinců a příslušný záznam do průkazu původu provádí pověřená plemenná kniha, přičemž zápis chovných fen do rejstříku PK se provádí při jejich prvním vrhu.

§18 Pro použití v chovu se zásadně vyžaduje absolvování veřejné chovatelské přehlídky s klasifikací chovný rozhodnutím komise. Chovatelské přehlídky se mohou zúčastnit feny a psi, kteří splňují následující podmínky:

- čistokrevnost, ověřená průkazem původu

- dodržení věkové hranice, stanovené k datu narození, a to u psů v rozmezí 12 měsíců až neomezeně, u fen v rozmezí 12 měsíců až 8 let

- absolvování nejméně 1 výstavy - mezinárodní, národní nebo klubové od třídy mladých výše

- povinné vyšetření stupně vykloubení čéšky od certifikovaného veterináře, který svůj závěr zapíše do průkazu původu. Do chovu smí být připuštěni pouze jedinci se stupněm vykloubení čéšky do 2/2

Reprodukce chovných zvířat (první krytí) je přípustná ode dne ukončeného 14. měsíce věku až do dne ukončeného 8. roku věku u fen, ode dne ukončeného 14. měsíce věku až neomezeně u psů.
Individuální výjimku u fen, které ukončily 8. rok věku, může povolit výbor MK při dodržení podmínek stanovených Zápisním řádem ČMKU.
Chovatelská přehlídka se koná dle potřeby, nejméně však 1x za rok.

§19 Do chovu nesmí být zařazeni jedinci, na nichž byl proveden zákrok pro jakékoliv anatomické nebo exteriérové vady, které jsou dle standardu důvodem k absolutnímu vyloučení z chovu stanovením klasifikace nechovný.

Chov

§20 Posláním chovu mopsů je cílevědomá plemenitba, směřující ke zlepšení kvality plemene s využitím jedinců zařazených jako chovní.

§21 Použití jedinců, nesoucích závažné vrozené vady a jedinců zařazených jako nechovní je v plemenitbě zakázáno.

§22 Chov plemen musí být v souladu s posláním klubu a musí mít na zřeteli též péči o všestranné dobré životní podmínky pro všechny jedince plemene mops bez ohledu na jejich chovnou hodnotu.

§23 Za veškeré administrativní úkony související s chovem odpovídá chovatel.

§ 23a Chovatel je povinen psům zajistit odpovídající ustájení, krmení, ošetřování a zejména socializaci prostřednictvím kontaktu s lidmi, jinými psy, jiným prostředím. Chovatel může mít v držení takový počet psů, o které je schopen se sám nebo se spolupracující osobou řádně starat a zajistit zvířatům individuální péči, dostatek pohybu a socializaci (přítomnost blízkého člověka - chovatele, komunikace s ním a udržování vazby pes-člověk). Starým a nemocným psům, březím a kojícím fenám a štěňatům musí zajistit odpovídající péči a pozornost. Pro chov a držení psů je nutné vytvořit podmínky v souladu s platnou legislativou.

Budování a provoz objektů, zařízení a vybavení pro chov psů a péče o ně musí splňovat následující podmínky:

Psi nesmí být trvale umístěni v uzavřené kleci a prostorách otevřených povětrnostním podmínkám (stodoly, přístřešky, různé kolny apod.). Umístění do uzavřené klece je přípustné pouze v mimořádných případech a na dobu nezbytně nutnou (např. onemocnění, zranění psa, nutnost udržet jej v klidu). Psům musí být dána možnost volného pohybu mimo jimi obývané prostory alespoň 1x denně. Psům je nutno umožnit základní potřebu vyměšování několikrát denně. Plochy určené pro pobyt musí být tak velké, aby se pes mohl volně pohybovat. Prostory musí být čisté a suché. Denní světlo je nezbytné. V místnostech je nutné zajistit větrání. Psům musí být vyhrazeno nerušené místo pro odpočinek, musí mít trvale zajištěn přístup k napájecí vodě. Pro březí, rodící a kojící feny je bezpodmínečně nutné zajistit nerušené místo.

Povrch použitých prostor musí být následující:

Celá plocha musí být pokryta vhodným snadno udržovatelným a desinfikovatelným materiálem. Prostor musí být zabezpečen před nepříznivými klimatickými vlivy.

Chovatel je povinen zajistit, aby se psy bylo zacházeno klidně a měli zabezpečenou pohodu, nebyli drážděni nebo týráni a bylo minimalizováno riziko jejich poranění;

Organizace chovu

§24 Za organizaci chovu mopsů je odpovědný výbor MK prostřednictvím jeho odborných orgánů.

§25 Chov mopsů je evidovaným volným chovem, ve kterém je spojení chovných jedinců věcí majitele a chovatele - majitele chovné feny, včetně sjednané odměny za krytí ve smyslu obecně právních předpisů. Při takovémto způsobu chovu záleží na odpovědnosti a odborných znalostech majitelů chovných jedinců a jejich zájmu o plemeno, zda využijí odborné porady hlavního poradce chovu nebo konzultantů před uvažovaným krytím.

§26 Metodické poradenství k administrativním úkonům souvisejícím s chovem poskytuje chovatelům na jejich žádost hlavní poradce chovu, případně další členové výboru a konzultanti.

Krytí

§27 Ke krytí je možno použít jen jedinců zdravých a v dobré kondici.

§28 Chovná fena může mít v kalendářním roce jen jeden vrh.

§29 Krytí jedné feny dvěma nebo více psy během jednoho hárání je nepřípustné.

§30 Další fenu smí použitý krycí pes krýt nejdříve po uplynutí 24 hodin od předchozího krytí.

§31 Ve zvláštních případech lze k udržení a dalšímu rozvoji chovu použít umělé oplodnění, vedené osobou odborně způsobilou - veterinárním lékařem, podle zákona č. 166/1999 Sb. zákon o veterinární péči v platném znění. V takovémto případě platí veškerá ustanovení jako při krytí přírodní cestou. Osoba odborně způsobilá musí písemně potvrdit, že čerstvé nebo zmrazené sperma pochází od dohodnutého psa. Inseminace nesmí být v žádném případě provedena mezi jedinci, kteří se již dříve úspěšně nerealizovali. Konzervované sperma může být použito, když je prokázaná schopnost psa reprodukovat přirozenou cestou.

Hlášení krytí, hlášení vrhu

§32 Hlášení zahraničního krytí je povinen provést chovatel.

§33 Přejde-li krycí pes do vlastnictví jiného majitele, je původní majitel povinen oznámit novému majiteli všechny případné nesplněné závazky a nahlásit jméno a adresu nabyvatele psa hlavnímu poradci chovu. Toto platí i při změně adresy majitele krycího psa.

§34 Změní-li se majitel chovné feny v době její březosti, je původní majitel (chovatel) povinen oznámit majiteli krycího psa, po kterém zabřezla, jméno a adresu jejího nabyvatele.

§35
a) Hlášení krytí
Po uskutečněném krytí vyplní majitel krycího psa a chovatel společně a úplně příslušné údaje tiskopisu "Hlášení krytí". Majitel feny je povinen takto vyplněný tiskopis do 7 dnů zaslat v jednom vyhotovení hlavnímu poradci chovu. Veškeré krytí zapíše majitel krycího psa do knihy krytí, kterou předkládá ke kontrole orgánům MK (hlavnímu poradci chovu, kontrolní komisi, výboru klubu).

b) Hlášení vrhu
Chovatel je povinen zaslat do 7 dnů po narození štěňat (rozhodné je datum narození posledního štěněte) řádně vyplněný tiskopis "Hlášení vrhu" - v jednom vyhotovení hlavnímu poradci chovu. Je též povinen uvědomit o vrhu a počtu štěňat majitele krycího psa. Chovatel je povinen vést knihu odchovů a na požádání ji předložit kontrolním orgánům MK.

Vrh

§36 Chovatel je povinen pečovat o svou fenu v době březosti, porodu i kojení a rovněž i o celý vrh až do doby prodeje štěňat tak, aby byl zaručen jejich správný vývin. Pokud dojde ze závažných důvodů k přemístění feny a štěňat, musí chovatel tuto skutečnost nahlásit hlavnímu poradci chovu.

§37 Fena může v jednom vrhu kojit a vychovávat tolik štěňat, aby to neohrozilo její zdraví nebo zdraví a správný vývoj štěňat. Za přiměřený počet se považuje zpravidla 6 štěňat. Utracena musí být zrůdná či atypická štěňata, pouze veterinárním lékařem - osobou odborně způsobilou dle zákona č. 166/1999 Sb. za podmínek zákona na ochranu zvířat proti týrání č. 246/1992 Sb. v platném znění. I tato štěňata musí být zaznamenána včetně důvodu utracení v tiskopisu "Hlášení vrhu". Musí být potvrzeno veterinárním lékařem.

§38 Jestliže fena - matka není po porodu k dispozici v důsledku úhynu, nemoci, nebo by byl vážně ohrožen její zdravotní stav, je za předpokladu splnění všech podmínek předepsaných povolen odchov pod kojnou fenou nebo umělý odchov. Tuto skutečnost je chovatel povinen nahlásit hlavnímu poradci chovu.

§39 Nepřípustný je každý pokus ovlivňovat růst a vývoj štěňat nějakým opatřením, například hormonálními prostředky pro podporu růstu či naopak podvýživou.

§40 Předčasné ukončení kojení je přípustné jen tehdy, nařídí-li to veterinární lékař v zájmu zdraví kojící feny.

§41 Nezabřeznutí feny je chovatel povinen oznámit hlavnímu poradci chovu a majiteli krycího psa nejpozději do 75 dnů po uskutečněném krytí.

§42 Odebrání štěňat od matky a jejich předání nabyvatelům se povoluje ve věku 8 týdnů. Štěně může být předáno výhradně s platným očkovacím průkazem, potvrzujícím jeho očkování proti psince a parvoviróze. Při prodeji nesmí štěňata jevit známky onemocnění. Chovatel je povinen majiteli krycího psa umožnit zhlédnutí celého vrhu před datem odběru.

Zápis štěňat

§43 Chovatel je povinen zaslat ve dvou vyhotoveních hlavnímu poradci chovu vyplněnou žádanku o evidenční čísla do 3 týdnů věku štěňat. Hlavní poradce chovu zajistí, aby jím podepsaná žádanka byla nejpozději do 4 týdnů věku štěňat doručena plemenné knize ČMKU. Nesplnění tohoto termínu je ze strany plemenné knihy postihováno. Mezi 7. až 8. týdnem věku štěňat je chovatel povinen zajistit jejich čipování.

Pokud byl krycí pes nebo fena, příp. oba, uchovněni po 23. březnu 2014, musí chovatel zároveň s žádankou o evidenční čísla zaslat hlavnímu poradci chovu kopii průkazu původu, kde je uveden záznam certifikovaného veterináře o vyšetření stupně vykloubení čéšky. Nebudou-li uvedené PP předloženy, nebo vykloubení čéšky bude větší než 2-2, hlavní poradce chovu odmítne provést další úkony k zápisu štěňat do plemenné knihy ČMKU. O této skutečnosti neprodleně uvědomí chovatele a výbor MK.
Tato povinnost neplatí pro případ, kdy došlo ke krytí mimo území České republiky a krycí pes je ve vlastnictví zahraničního majitele. Výjimka se nevztahuje na feny. Nejpozději do 10. týdne věku štěňat musí chovatel doručit hlavnímu poradci chovu:
2x přihlášku štěňat k zápisu, která bude opatřena vyjádřením veterinárního lékaře o stavu každého štěněte,
1x krycí list s originály podpisů,
1x žádanku o evidenční čísla se záznamem plemenné knihy ČMKU o přidělených číslech,
doklad o zaplacení poplatku ve prospěch MK ČR za krytí a zapsaná štěňata. Hlavní poradce chovu je povinen doručit úplnou dokumentaci k vystavení průkazů původu na plemennou knihu neprodleně, nejpozději však do 3 měsíců věku štěňat. Za správnost a úplnost dokumentace odpovídá chovatel.

§44 Chovatel hradí průkazy původu štěňat a předává je bezplatně novým nabyvatelům štěňat.

Prodej štěňat

§45 Prodej štěňat provádí a štěně novému majiteli předává výhradně chovatel (štěňata před předáním novému majiteli musí být opatřena čipem, odčervena a řádně proočkována). Komisionální prodej je přísně zakázán. Cena štěněte je věcí dohody mezi chovatelem a novým majitelem - nabyvatelem štěněte a doporučuje se o ní vyhotovit písemnou smlouvu. Chovatel je povinen poučit nabyvatele svých štěňat o existenci MK. O jeho cílech a klubových normách. Je též povinen upozornit kupujícího na všechny jemu známé skutečnosti o zdravotním stavu štěňat a poukázat na případné nedostatky, které snižují hodnotu štěňat.

§ 46 Chovatel je povinen uchovávat adresy všech nabyvatelů štěňat a tyto podklady kdykoliv na vyžádání výboru MK předložit k nahlédnutí. Nesplněním této povinnosti nastane důvod ke kárnému řízení.

Dovoz

§47 Pokud má být importovaný jedinec plemene mops zapsán do Plemenné knihy za účelem chovného využití, musí splnit platné chovatelské podmínky tohoto řádu.

§48 Pokud je krycím psem čistokrevný pes, jehož majitelem je cizinec s pobytem mimo území ČR a který je do ČR na určitou dobu zapůjčen, hledí se na krytí tímto psem, jako by šlo o krytí v zahraničí. Takovýto krycí pes musí prokazatelně splňovat chovné podmínky země, kde je zapsán. Držitel tohoto psa v ČR musí být jeho majitelem písemně zmocněn ho používat v chovu. Na toto krytí se vztahují ustanovení tohoto řádu v plném rozsahu. Ke krycímu listu je požadována příloha - kopie výše uvedeného zmocnění.


Vývoz

§49 Chovatel je povinen nahlásit vývoz štěněte do zahraničí: Plemenné knize ČMKU včetně přesné adresy nabyvatele za účelem vystavení exportního průkazu

Účinnost

Tento zápisní řád Mops klubu České republiky byl schválen členskou schůzí klubu dne 18. března 2017 a je účinný ode dne schválení.

.........................................

JUDr. Josef Plachý

prezident Mops klubu České republiky, z. s.