Stanovy spolku Mops klub České republiky, z.s.

I. Základní ustanovení

 1. Spolek se nazývá plným názvem " Mops klub České republiky, z.s."
 2. Spolek je dobrovolným samosprávným společenstvím občanů podle zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, který sdružuje osoby se zájmem o plemeno mops, uznané FCI (Mezinárodní kynologická federace). Spolek se řídí svými stanovami a právním řádem České republiky.
 3. Spolek má postavení právnické osoby soukromého práva dle občanského zákona, s působností na území České republiky.
 4. Sídlo spolku je na adrese Nad Závěrkou 15, 169 00 Praha 6.

II. Hlavní činnost spolku

 1. Hlavní činností spolku je chovatelská, odborná, společenská, ochranářská a jiná klubová činnost zaměřená na plemeno mops, a to jak v rámci působnosti pro celou ČR, tak ve spolupráci se subjekty podobného zaměření i v zahraničí.
 2. K dosažení cílů spolek organizuje zejména:
  - aktivní odbornou činnost chovatelskou,
  - opatření k ochraně zvířat a životního prostředí obecně,
  - opatření k ochraně a všestrannému rozvoji plemene mops,
  - zvyšování odbornosti členů a kvality veškerého chovu,
  - spolek zajišťuje chovatelům nezbytné podklady nutné k vydání průkazu původu (PP) a další administrativní úkony nezbytné k vedení chovu
  - propagaci plemene mops
  - organizaci výstav a bonitací i akcí vzdělávacích a společenských
  - pravidelné publikace odborných a zájmových materiálů formou Zpravodaje, popř. jiných písemností, včetně využití elektronických médií
  - dbá o všestranné znalosti svých členů a jejich mravní zásady
  - získává podpory a dary od jiných právnických a fyzických osob, jakož i příspěvky, a granty od orgánů státu či obcí,

III. Členství ve spolku

 1. Členství ve spolku je dobrovolné. Členstvím vznikají nejen práva, ale i povinnosti člena spolku, především závazek dodržovat stanovy spolku a dbát o jeho dobré jméno. Členství je nepřevoditelné a nezcizitelné.
 2. Členem tohoto spolku se může stát každá osoba po dosažení 18 let věku. Kdo se uchází o členství ve spolku, projevuje tím vůli být vázán stanovami od okamžiku, kdy se stane členem spolku.
 3. Členem je fyzická osoba starší 18 let, která byla přijata výborem spolku za člena a uhradila roční členský příspěvek stanovený usnesením valné hromady spolku nebo z jejího pověření výborem spolku. Roční členský příspěvek je splatný vždy nejpozději do 31. 1. toho kterého roku.
 4. Přihláška za člena musí být podána písemně. Její součástí musí být bezvýhradné prohlášení o závazku žadatele dodržovat Stanovy spolku, ctít jeho dobré jméno, platit členský příspěvek dle typu členství. Přihláška musí obsahovat tyto minimální údaje:
  - jméno, příjmení, data narození žadatele
  - prohlášení o souhlasu se Stanovami spolku, dalšími vnitřními předpisy spolku a závazku tyto dodržovat
  - datum žádosti a podpis
 5. O přijetí či nepřijetí za člena rozhoduje výbor spolku. Přijatý člen spolku obdrží stanovy a v sídle spolku může nahlédnout do vnitřních předpisů spolku.
 6. Členství ve spolku zaniká:
  - úmrtím člena
  - vystoupením člena na základě jeho písemného prohlášení s vlastnoručním podpisem, které je doručeno na adresu sídla spolku,
  - vyloučením,
  - nezaplacením členského příspěvku ani v přiměřené lhůtě stanovené výborem posledním dnem marného uplynutí této lhůty

IV. Práva členů spolku

 1. Každý člen má právo:

a) účastnit se na činnostech spolku
b) účastnit se členské schůze
c) uplatňovat své názory, návrhy a kritiku
d) vyžadovat informace o činnosti spolku, jeho hospodaření
e) být volen do orgánů spolku
f) právo hlasovat a volit

V. Povinnosti členů spolku

 1. Každý člen spolku je povinen:

a) dodržovat stanovy, usnesení členské schůze a rozhodnutí výboru spolku,
b) dodržovat zápisní řád spolku a respektovat opatření spolku zaměřená k zajištění zdravého chovu plemene mops,
c) podílet se s nejvyšší možnou péčí na správě záležitostí spolku,
d) dbát dobrého jména spolku,
e) řádně a včas platit členské příspěvky jakož i další poplatky, uložené podle Stanov spolku,
f) šetřit a chránit majetek spolku,
g) podílet se na popularizaci a propagaci spolku a jeho cílů,
h) respektovat požadavek o zákazu komisního prodeje a prodeje prostřednictvím překupníků jedinců plemene mops i ostatních plemen psů i prodeje v obchodní síti,
i) dodržovat zákonná opatření o ochraně zvířat a životního prostředí, souhlasit se zásadami Welfare - ochrany mopsů a jejich dodržování,
j) neprovádět odchov štěňat bez průkazu původu.

VI. Porušení členských povinností

 1. Členu, který neplní členské povinnosti vyplývající ztěchto stanov, může výbor uložit některé z těchto opatření:                                                                                                                            a)výtku

  b)dočasné omezení členských výhod, nejdéle na dobu jednoho roku.

 2. Člena, který závažně porušil povinnost vyplývající z členství a v přiměřené lhůtě nápravu nezjednal ani po výzvě spolku, může spolek vyloučit. Výzva se nevyžaduje, nelze-li porušení povinností odčinit, nebo způsobilo-li spolku zvlášť závažnou újmu. Rozhodnutí výboru spolku o vyloučení člena spolku se doručuje písemně, doporučeným dopisem. Právní moc rozhodnutí nabývá uplynutím 14 dnů ode dne doručení členovi spolku.
 3. Návrh na vyloučení může podat v písemné formě kterýkoliv člen spolku. V návrhu se uvedou okolnosti osvědčující důvod pro vyloučení. Člen, proti kterému návrh směřuje, musí mít příležitost se s návrhem na vyloučení seznámit, žádat o jeho vysvětlení a uvést i doložit vše, co je mu ku prospěchu.
 4. O vyloučení člena rozhoduje výbor spolku. Výbor odmítne návrh na vyloučení člena, odporuje-li vyloučení zákonu nebo stanovám. Rozhodnutí o vyloučení člena může odmítnout i v jiných odůvodněných případech.
 5. a) Vyloučený člen může do 14 dnů od doručení rozhodnutí výboru spolku o vyloučení, podat cestou výboru odvolání proti rozhodnutí výboru. Odvolání musí být podáno písemně, poštovním stykem, na adresu spolku. V případě, že rozhodnutí o vyloučení nebylo možné doručit, odvolací lhůta běží ode dne, kdy marně uplyne úložná doba zásilky uložené na příslušném poštovním úřadu. b) Odvolání má odkladný účinek. c) Výbor spolku je povinen nejpozději do 60 dnů ode dne doručení písemného odvolání svolat mimořádnou členskou schůzi s jedním bodem programu, a to přezkoumání odvolání člena spolku proti vyloučení a vydání usnesení, které potvrdí nebo zruší napadené rozhodnutí výboru spolku. Proti usnesení mimořádné členské schůze, svolané k projednání odvolání člena spolku není právo odvolání. Rozhodnutí o vyloučení nabývá právní moci dnem vydání usnesení členské schůze o potvrzení rozhodnutí výboru. Mimořádná členská schůze se přiměřeně řídí ustanoveními těchto stanov pro členskou schůzi.
 6. Vyloučený člen může do tří měsíců od zamítnutí jeho odvolání proti rozhodnutí spolku o svém vyloučení navrhnout soudu, aby rozhodl o neplatnosti vyloučení, jinak toto právo zaniká. Nebylo-li usnesení členské schůze o potvrzení vyloučení doručeno, může návrh podat do tří měsíců ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejdéle však do jednoho roku, kdy byl po vydání rozhodnutí zánik jeho členství vyloučení zapsán do evidence členů, jinak jeho právo zaniká.

VII. Orgány spolku

 1. Orgány spolku jsou:

a) členská schůze
b) výbor
c) kontrolní komise

VIII. Členská schůze

 1. Členská schůze je nejvyšším orgánem spolku. Tvoří ji shromáždění členů. Členská schůze se koná podle potřeb, zpravidla 1 x ročně a svolává ji výbor (písemně, elektronickou poštou apod.) nejméně 30 dnů přede dnem konání.
 2. V pozvánce musí být uvedeno místo, čas a program zasedání členské schůze.
 3. Místo a čas zasedání se určí tak, aby co nejméně omezovaly možnost členů se jednání zúčastnit.
 4. Záležitost, která nebyla zařazena na pořad zasedání při jeho ohlášení, lze rozhodnout jen za účasti a se souhlasem všech členů spolku oprávněných o ní hlasovat.
 5. Mimořádnou členskou schůzi musí výbor spolku svolat, požádá-li o to písemně nejméně 1/3 členů. Musí být svolána nejpozději do 30 dnů od doručení žádosti. Není-li takto svolána, může jí svolat ten, kdo podnět podal, a to na náklady spolku sám. Mimořádnou členskou schůzi musí výbor spolku svolat také v případě projednávání odvolání člena spolku proti rozhodnutí výboru o vyloučení ze spolku.
 6. Členská schůze je schopná usnášení, je-li přítomna minimálně nadpoloviční většina všech členů, oprávněných k účasti na členské schůzi s rozhodujícím hlasem oprávněných voličů. Usnesení přijímá většinou hlasů členů přítomných v době usnášení; každý člen má jeden hlas.
 7. V případě, že není členská schůze usnášeníschopná, koná se náhradní jednání po třiceti minutách. Toto náhradní jednání členské schůze je schopno usnášet se za účasti přítomných členů spolku. Náhradní členská schůze může přijmout usnesení při dodržení pravidla nadpoloviční většiny hlasů přítomných členů.
 8. Členská schůze zejména:

a) projednává zprávy o činnosti a hospodaření spolku, tyto zprávy schvaluje nebo

ukládá nápravná opatření,
b) projednává a schvaluje návrh rozpočtu na další období
c) projednává zprávu činnosti kontrolní komise spolku a schvaluje návrhy na odstranění
závad,
d) stanoví výši ročního příspěvku pro činné členy,
e) volí členy výboru, přičemž může odvolat kteréhokoliv z jeho členů a rovněž může odvolat
výbor celý,
f) volí a odvolává členy kontrolní komise spolku,
g) schvaluje novelizaci stanov,
h) rozhoduje o zániku, rozpuštění a sloučení spolku a s tím vždy současně o způsobu
likvidace nebo vypořádání práv, závazků a majetku spolku,
i) schvaluje odměny pro členy výboru, příp. komise spolku,
j) schvaluje plán práce spolku na běžný rok.

k) je odvolacím orgánem spolku v případě, kdy člen spolku podá odvolání proti rozhodnutí o svém vyloučení ze spolku

IX. Výbor spolku

 1. Výbor spolku je statutárním orgánem a spravuje jeho záležitosti mezi členskými schůzemi. Tvoří ho předseda (dále jen "prezident"), hlavní poradce chovu, sekretář, ekonom a další člen. Členové výboru volí a odvolávají ze svého středu prezidenta, hlavního poradce chovu, sekretáře a ekonoma. Členem výboru spolku může být zvolen člen spolku, který ke dni volby je členem spolku nejméně 5 let. Výbor je volen na dobu tří let.
 2. Schůzi výboru svolává prezident, popř. sekretář. Rozhodnutí výboru je přijato, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů a z nich pro konkrétní návrh hlasovala jejich nadpoloviční většina.
 3. Přípravu podkladů pro jednání výboru zajišťuje sekretář výboru, který rovněž zodpovídá za administrativu sdružení.
 4. O zasedáních výboru se pořizuje písemný zápis, aby bylo zřejmé, kdy a kdo se zasedání zúčastnil, jaké otázky byly předmětem jednání a jak byly konkrétně rozhodnuty. Podepisuje ho prezident, popř. předsedající a další člen výboru.
 5. Výbor a jeho prezident jsou povinni předložit členské schůzi na jejím zasedání písemné materiály a zprávy, které je členská schůze oprávněna projednat a rozhodnout o jejich přijetí.
 6. Za odstoupivšího člena výboru může výbor kooptovat jiného člena sdružení staršího 18 let, který je členem spolku nejméně 5 let, toto rozhodnutí musí být následně schváleno členskou schůzí.

X. Kontrolní komise spolku

 1. Kontrolní komise spolku je kontrolním orgánem spolku. Komise je tříčlenná, její členové jsou voleni členskou schůzí na dobu tří let.
 2. Kontrolní komise provádí kontrolu hospodaření spolku, dohlíží, jsou-li záležitosti spolku řádně vedeny a vykonává-li spolek činnost v souladu se stanovami a právními předpisy.
 3. Předseda kontrolní komise má právo se účastnit jednání výboru s hlasem poradním.
 4. Kontrolní komise předkládá členské schůzi zprávu o své činnosti a návrhy na odstranění závad.
 5. Za odstoupivšího člena komise může komise kooptovat jiného člena spolku staršího l8 let, toto rozhodnutí musí být následně schváleno členskou schůzí.

XI. Majetek a hospodaření spolku, jednání jeho jménem

 1. Majetek spolku tvoří zejména finanční fondy, hmotný investiční majetek, nehmotný investiční majetek pohledávky a jiná majetková práva. O majetku vede spolek předepsané účetní, inventární, statistické a daňové sestavy a výkazy a dbá o jeho náležitou ochranu. Zdroje majetku tvoří zejména: a) členské příspěvky, b) dary a podpory od třetích osob, c) příjmy z činnosti spolku dle jeho cíle a poslání,d) příjmy z vkladů, účtů spolku.
 2. Hospodaření se řídí ročním plánem činností a rozpočtem, schváleným členskou schůzí. Za hospodaření odpovídá výbor, za jednotlivé finanční a účetní operace a za právní úkony jménem sdružení ti činovníci, členové, kteří je provedli nebo uzavřeli.
 3. Finančními prostředky spolku v rámci schváleného rozpočtu disponuje prezident, ekonom příp. sekretář spolku.
 4. Jménem spolku jedná a zastupuje navenek prezident. Právní úkon v ceně nad 10.000,- Kč či úkon v písemné formě musí vlastnoručně podepsat vždy prezident a sekretář, příp. jiný určený člen výboru. Ten, kdo porušením tohoto ustanovení způsobí spolku škodu, odpovídá za ní spolku dle platného práva.
 5. K pravidelným pokladním operacím a bezhotovostnímu styku zřizuje výbor spolku pokladnu a dále pak běžný účet. Podpisové právo zajišťuje výbor tak, že případná dispozice je vázána na kombinaci minimálně dvou členů výboru spolku.
 6. K zabezpečení hotovosti pro běžné platby výbor může používat platební kartu spolku.
  Ekonom na výborových schůzích bude informovat o jednotlivých operacích platební kartou.
 7. Je-li to užitečné, může výbor spolku pro účely nadstandardní ochrany majetku sjednávat pojistné smlouvy.
 8. S majetkem spolku a nehmotnými právy může výbor nakládat pouze na základě souhlasného usnesení členské schůze či dle zmocnění uvedeného ve stanovách.

XII. Ustanovení přechodná a závěrečná

 1. Spolek je zřízen na dobu neurčitou.
 2. Funkce v orgánech spolku zaniká uplynutím funkčního období, smrtí, odvoláním a
  odstoupením z funkce. Při odstoupení z funkce, zaniká funkce uplynutím dvou měsíců od učinění oznámení o odstoupení na zasedání orgánu nebo od dojití oznámeni o rezignaci do sídla spolku.
 3. Na usnesení členské schůze nebo jiného orgánu spolku, které se příčí dobrým mravům, nebo mění stanovy tak, že jejich obsah odporuje donucujícím ustanovením zákona, se hledí, jako by nebylo přijato. To platí i v případě, že bylo přijato usnesení v záležitosti, o které tento orgán nemá působnost rozhodnout.
 4. Členové volených orgánů spolku, jejichž počet neklesl pod polovinu, mohou kooptovat náhradní členy až do doby nejbližšího zasedání orgánu oprávněného k volbě.
 5. Pro svolávání, zasedání a rozhodování kolektivních orgánů spolku platí přiměřeně ustanovení o členské schůzi spolku.
 6. Kolektivní orgán rozhoduje v záležitostech spolku ve sboru. Je schopen se usnášet za přítomnosti většiny členů a rozhoduje většinou zúčastněných členů. Všichni členové orgánu rozhodují osobně, nepřipouští se zastoupení.
 7. V případě nebezpečí z prodlení může kolektivní orgán s výjimkou členské schůze rozhodovat hlasováním "per rollam" (korespondenční hlasování). Návrh věci k rozhodnutí "per rollam" zašle předseda orgánu ostatním členům. Rozhodnutí je přijato dnem, kdy je odesilateli doručeno souhlasné stanovisko posledního člena, kterým je dosaženo souhlasu nadpoloviční většiny všech členů orgánu. Rozhodnutí přijaté "per rollam" podepisuje předseda orgánu. Na nejbližším zasedání orgánu jsou členové informování o rozhodnutích přijatých "per rollam" od posledního zasedání orgánu.
 8. Je-li rozhodnutí kolektivního orgánu přijato, zaznamená se na žádost člena, který návrhu odporoval, jeho odchylný názor. Je-li návrh přijat za neúčasti některého z
  členů orgánu, je tento člen oprávněn dozvědět se obsah rozhodnutí; toto právo je naplněno zpřístupněním zápisu z jednání orgánu.
 9. Člen kolektivního orgánu vykonává svou funkci osobně. Členové orgánů jsou povinni vykonávat svou funkci s péčí řádného hospodáře.
 10. Každý člen spolku nebo ten, kdo na tom má zájem hodný právní ochrany, může navrhnout, aby soud rozhodl o neplatnosti rozhodnutí orgánu spolku pro jeho rozpor se zákonem nebo stanovami, pokud se neplatnosti nelze dovolat u orgánů spolku.
 11. Tyto stanovy byly projednány a přijaty členskou schůzí dne 2. března 2019 s tím, že nahrazují stanovy přijaté usnesením členské schůze dne 3. března 2018.

                                                                                                                                 .........................................

                                                                                                                           Prezident Mops klubu ČR